Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Giấy xác nhận thực trạng nhà ở (bản mới nhất)

Phụ lục 1: Mẫu giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng - Mẫu Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


GIẤY XÁC NHẬN V HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ GIA
ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI VAY VỐN THUÊ, MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ
DIỆN TÍCH NHỎ HƠN 70M2, GIÁ BÁN DƯỚI 15 TRIỆU ĐỒNG/M2

Kính gửi1: .........................................................................................................................
Họ và tên người đứng tên vay vốn2:..................................................................................
Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại: ....... ........................................... .........................
Số sổ hộ khẩu hoặc số sổ đăng ký tạm trú ........................................................................
Số thành viên trong hộ gia đình........................người (kèm theo bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của các thành viên trong hộ có công chứng).
Tôi xin cam đoan v thực trạng nhà ở3 của hộ gia đình như sau:
1. Hộ gia đình tôi đang sinh sống tại địa chỉ nêu trên, diện tích sàn nhà ở bình quân của hộ gia đình hiện nhỏ hơn 8 m2 /người                                                                                    􀀀
2. Hộ gia đình tôi đang sinh sống cùng với bố mẹ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên                                                                                                               􀀀
3. Hộ gia đình tôi đang ở nhờ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa chỉ nêu trên (đối với trường hợp ở nhờ nhà của họ hàng hoặc của người thân)                   􀀀
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v các nội dung đã kê khai và xin cam kết chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh, thành phố4………….../.
.........., ngày ....... tháng ......năm ........
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)UBND phường (xã).......................xác nhận các nội dung đã khai của người đứng tên vay vốn là đúng.

TM. Ủy ban nhân dân xã (phường).........
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
Trưởng thôn (Tổ trưởng dân phố).........
(Ký và ghi rõ họ tên)
1 Gửi Uỷ ban nhân dân xã (phường) nơi ở hiện tại.
2 Là người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú..
3 Đánh dấu X vào ô tương ứng với thực trạng nhà ở.

4 Nơi người đứng tên đang sinh sống.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét